Projekt pt: „Wsparcie doradcze wprowadzenie technologii i usług TeleBOX na rynek” nr: RPMA.03.01.02-14-c261/19

Projekt pt: „Wsparcie doradcze wprowadzenie technologii i usług TeleBOX na rynek”

nr:  RPMA.03.01.02-14-c261/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  RPO WM –  III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie  3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie  3.1.2 Rozwój MŚP.

 

Celem projektu jest wsparcie doradcze w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych telemetrii mediów za pomocą urządzenia TeleBOX będącego wynikiem własnych prac rozwojowych BitLife Sp. z o.o.. TeleBOX to inteligentny, pasywny miernik konsumpcji mediów elektronicznych wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

 

 

Wartość projektu : 172 815,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich : 106 330,00 pln

dziękujemy 🙂